Regulamin Gali FAME MMA:

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ GALI FAME MMA

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych

Rozdział I

Zakres regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w odniesieniu do imprezy masowej GALI FAME MMA organizowanej przez FAME MMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 61-657 Poznań, ul. Sadowa 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000734701, NIP: 9721290903, REGON: 380389934.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje na całym terenie imprezy masowej – GALI FAME MMA.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 4. sposób organizacji imprezy masowej,
 5. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 6. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
 7. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 8. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej, dokumenty uprawniające do udziału  w imprezie masowej

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających ważny bilet, zaproszenie lub akredytację wydaną przez Organizatora imprezy.
 3. Zaproszenie i akredytacje uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
 4. Bilety i zaproszenia oraz akredytacje nie mogą być używane bez zgody Organizatora w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 5. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty (ceny) wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego, czy zgodę cofnięto przed wejściem na imprezę, czy w jej trakcie.
 6. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia terenu imprezy.
 7. Bilety nie podlegają zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. Informacja o zmianie daty, miejsca lub istotnej zmianie w programie imprezy zostanie niezwłocznie ogłoszona przez Organizatora na jego stronie internetowej www.famemm.com. W przypadku dokonania zwrotu z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu na jakim odbywa się impreza;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument potwierdzający tożsamość,
  4. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  6. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu imprezy.

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową osobie:
 2. wobec której  zostało  wydane  orzeczenie  zakazujące  wstępu  na  imprezę masową, jeśli dotyczy to imprez masowych takich jak Impreza organizatora lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
  1. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  2. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  3. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  4. małoletniej do lat 14, nie będącej  pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Podczas imprezy masowej zabrania się zachowań zakłócających bezpieczeństwo i porządek na imprezie masowej, a w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
  5. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
  6. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
  7. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  8. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
  9. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
  10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania terenu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  11. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
  12. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
  13. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej:
  1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze-  w uzasadnionych przypadkach, Organizator może wyrazić zgodę na  wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  5. kasków oraz parasoli;
  6. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
  7. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  8. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  9. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  10. wskaźników laserowych;
  11. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
  12. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. Osoba posiadająca sprzęt o jakim mowa w punkcie niniejszym zobowiązana jest oddać go do depozytu do końca imprezy za opłatą wynosząca 50 zł; opłata za usługę depozytową nie podlega zwrotowi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: ringu, strefy produkcji, szatni zawodników, pomieszczeń technicznych i administracyjnych hali oraz wszystkich innych, wymienionych w regulaminie obiektu gdzie obędzie się impreza.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
  1. przebywać na terenie obiektu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie masowej wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
  6. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
  1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
  2. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI

Uprawnienia organizatora i zastrzeżenia

 1. Posiadacze biletów mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 2. Podczas imprezy stosowane są efekty pirotechniczne oraz światła stroboskopowe. Posiadacz biletu akceptuje zastosowanie powyższych efektów i nie będzie wnosił roszczeń mających na celu uzyskanie rekompensaty lub odszkodowania w związku z działaniem efektów pirotechnicznych oraz świateł stroboskopowych wykorzystywanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 3. Oficjalne programy i gadżety będą sprzedawane wyłączne na terenie imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądania , aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. dokonania zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora. W tej sytuacji posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką on opiewał. W przypadku dokonania zwrotu z powyższych przyczyn z powodu istotnej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy, na jaką opiewał bilet.
  4. odwołania lub zrezygnowania z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie w części.
  5. odmowy wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
 5. w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, za zgodą posiadacza biletu zamiany jego miejsce siedzącego na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w cenie lub, w przypadku nie wyrażenia przez niego zgody na zamianę, kwota, jaką zapłacił on za bilet.
 6. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;
 7. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego powiadomienia.
 9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W tym w szczególności za rezygnację lub brak możliwości wzięcia udziału w imprezie przez poszczególnych zawodników lub artystów z powodów niezależnych od Organizatora.
 10. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu w związku z okolicznościami wskazanymi w niniejszym rozdziale Regulaminu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

Rozdział VII

Odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu

 1. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 2. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 3. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być  usunięte  z terenu imprezy masowej.
 3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 5. Regulamin imprezy masowej wchodzi w życie z dniem 06.06.2018r.